Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
Các trang báo
Tỉnh ủy
UBND các xã, phường thị xã Hương Thủy
Ủy ban nhân dân xã Phú Sơn Công bố Thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 12/11/2021

 

Thủ tục hành chính cấp xã gồm:

I. Văn phòng-thống kê:

LĨNH VỰC "DÂN TỘC" 02 tthc) (Liên thông)

LĨNH VỰC "NỘI VỤ" (14 tthc) (Không liên thông)

II. Địa chính- Xây dựng :

LĨNH VỰC "NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN" (05 tthc) (Không liên thông)

LĨNH VỰC "QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN" (02 tthc) (Không liên thông)

LĨNH VỰC "NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN" (02 tthc) (Liên thông)

LĨNH VỰC "TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG" (27 tthc) (Không liên thông)

III. Văn hóa - Xã hội:

LĨNH VỰC "BẢO TRỢ XÃ HỘI" (08 tthc) (Liên thông)

LĨNH VỰC "LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI" (19 tthc) (Không liên thông)

LĨNH VỰC "NGƯỜI CÓ CÔNG" (21 tthc) (Liên thông)

LĨNH VỰC "VĂN HÓA VÀ THỂ THAO" (05 tthc) (Không liên thông)

LĨNH VỰC "Y TẾ" (01 tthc) (Không liên thông)

IV. Tư pháp - Hộ tịch:

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC (11 TTHC)

LĨNH VỰC HỘ TỊCH (23 TTHC)

LĨNH VỰC “ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT” (02 TTHC)

LĨNH VỰC “HÒA GIẢI CƠ SỞ” (04 THỦ TỤC)

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (01 TTHC)

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI (03 TTHC)

Xem chi tiết tại đây:

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.004
Truy cập hiện tại 108